Township Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
z á m ě r

odprodat část pozemku p. č. 459/1 orná půda o výměře cca 23 m2 v k. ú. Jedovnice, zapsaného u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 12. 07. 2016 usnesením č. 34/9.

 Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 02. 08. 2016 do 15:30 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

 

 

Olga Keprtová

referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 18. 07. 2016

Sňato dne:

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 18. 07. 2016

Sejmuto z elektronické úřední desky

Kalendář