Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Naše značka: MJED 578/2021 17. 2. 2021

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronájmu části rampy, která je součástí budovy Na Kopci 83 o výměře cca 3 m2 v k. ú. Jedovnice, zapsaných u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 9. 2. 2021 usnesením č. 37/6.


Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel.: 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 5. 3. 2021 do 11:00 hod.

Nabídky podávejte pouze na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách v sekci „Dokumenty ke stažení - majetek obce“, nebo k vyzvednutí na radnici městyse Jedovnice.

 

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 17. 2. 2021
Sňato dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 17. 2. 2021
Sejmuto z elektronické úřední desky:

Kalendář