Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Naše značka: MJED 1578/2019

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

na pronájem parkovacích ploch po dobu trvání výlovu rybníka Olšovce, jedná se o parcely:

- p.č 288/8 o výměře 14 092 m2 (ul. Legionářská, Havlíčkovo náměstí)

- p.č. 941/1 o výměře 570 m2 (Na Kopci u hájenky)

- p.č. 975 o výměře 570 m2 (zpevněná plocha před Lihovarem a prodejnou Rosa Market)

- p.č. 977/1 o výměře 7 413 m2 (parkoviště u KD)

- p.č. 978 o výměře 2 122 m2 (zpevněná plocha u KD)

- p.č. 980 o výměře 11 130 m2 (pískové hřiště u KD)

- p.č. 1043/1 o výměře 16 946 m2 (ulice Záměstí)

- p.č. 2117 o výměře 15 108 m2 (ulice Barachov a obě parkoviště)

v k. ú. Jedovnice, zapsané u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 7. 5. 2019 usnesením č. 9/7.

Zájemce musí vlastnit živnostenský list na vybírání parkovného a zavázat se k úklidu ploch během trvání nájmu i po jeho ukončení.

Nájemní vztah bude trvat po dobu konání výlovu rybníka Olšovce v roce 2019, 2020, 2021 a 2022.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 31. 5. 2019 do 11:30 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel.: 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

Nabídky podávejte pouze na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách v sekci „Dokumenty ke stažení – majetek obce“, nebo k vyzvednutí na radnici městyse Jedovnice.

 

 

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 15. 5. 2019
Sňato dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 15. 5. 2019
Sejmuto z elektronické úřední desky:

Kalendář