Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

SBĚRNÝ DVŮR ODPADU A ŽP

Zelený odpad
Podzimní vývozy 2021 byly ukončeny, jarní vývozy 2022 budou včas zveřejněny.

Pravidelný svoz zeleného odpadu ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů je prováděn v pravidelných 14denních intervalech, část obce v lichém týdnu, část v sudém týdnu. V případě státního svátku je vývoz proveden v jiný den.

Žádáme občany, aby do kontejnerů ukládali výhradně odpad ze zahrádek, nikoliv kusy trámů, desek, kamení a podobně.

Přesný rozpis přistavení kontejnerů bude zveřejněn na jaře 2022.

Případné informace na tel.: 602 753 478 – pan Křetínský.


 Nové telefonní číslo na sběrný dvůr odpadů Jedovnice je 773 757 647.


SBĚRNÝ DVŮR JEDOVNICE

Sběrný dvůr bude na konci roku 2021 otevřen takto:

23. 12. 10:00 - 15:00 hod.
25. 12. uzavřeno
28. 12. 10:00 - 17:00 hod.
30. 12. uzavřeno
1. 1. uzavřeno

Aktualizace 29. 11. 2021: Sběrný dvůr oznamuje, že od dnešního dne na něm není možno ukládat stavební suť.
Toto omezení bude trvat po celé zimní období.

Poslední zákazník je odbaven vždy 15 minut před koncem otevírací doby.

Pondělízavřeno
Úterý10:00 - 17:00
Středazavřeno
Čtvrtek10:00 - 17:00
Pátekzavřeno
Sobota9:30 - 15:30
Nedělezavřeno

Odpovědnou osobou je pan Jiří Šebela, tel.: 773 757 647.

K uložení odpadu do Sběrného dvora platí pro občany Jedovnic povinnost (tak aby byl odpad převzat bezplatně) předložit obsluze platný občanský průkaz.

Do Sběrného dvora mohou občané Jedovnic bezplatně ukládat:

 • papír, lepenku
 • dřevo, nábytek
 • sklo
 • kovy
 • plasty
 • biologicky rozložitelný odpad - např. vánoční stromky, ostříhané větve ze zahrad - sezónní svoz sečené trávy a zbytků ze zahrad bude i nadále zajištěn pravidelným kontejnerovým svozem, tak jako v minulých letech)
 • nebezpečné odpady (kyseliny, zásady, rozpouštědla, oleje, akumulátory, zářivky, barvy) a rovněž obaly od těchto nebezpečných látek
 • textil, oděvy
 • objemný odpad (sedací soupravy, koberce, atd.)
 • ve sběrném dvoře je rovněž zajištěn zpětný odběr elektrozařízení a to jak velké (bílé) techniky, počítačů, monitorů, PC tiskáren, tak i drobného zařízení, v tomto případě je nutno tuto techniku dodávat v kompletním stavu (lednice s kompresorem nebo např. pračku s motorem). Pokud občan toto elektrozařízení dodá v tomto směru nekompletní, bude uložení tohoto odpadu zpoplatněno dle ceníku (zákon o odpadech považuje demontáž těchto zařízení za přestupkové jednání).

Do Sběrného dvora mohou občané Jedovnic za poplatek ukládat:

 • pneumatiky bez disku 30 Kč/kus
 • pneumatiky s diskem 50 Kč/kus
 • komunální odpad (k tomuto jsou určeny odpadové nádoby, tzv. popelnice a jejich pravidelný odvoz) 2 Kč/kg
 • sezonní odpad ze zahrad (k tomuto slouží bezplatný pravidelný sezonní kontejnerový svoz) 1 Kč/kg
 • stavební materiál (sanitární keramika, obkladačky apod.) 1 Kč/kg.

V poplatku za odpad zaplaceném občany u Městyse Jedovnice není zahrnuta likvidace odpadů ze stavebních rekonstrukcí, či demolicí. Tento druh odpadu nelze tedy ukládat na Sběrném dvoře Jedovnice.
Odpad vozte již roztříděný, ať zbytečně nezdržujete sebe ani ostatní.
Po dobu trvání opatření k zamezení šíření koronaviru může být na sběrném dvoře pouze 1 zákazník.


Upozornění pro živnostníky - podnikatele (původce odpadů)

Obecní úřady jsou oprávněny kontrolovat u původců (např. osob samostatně výdělečně činných - živnostníků, s.r.o. a dalších):

 •  zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí 
 • zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem.

V případě zjištění porušení uvedených povinností, tedy při využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí nebo v případě nezajištění využití nebo odstraňování odpadů, může obecní úřad uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Veškerý odpad vyprodukovaný těmito subjekty nelze ukládat ani na Sběrném dvoře Jedovnice.

Podmínky příjmu odpadu na sběrná střediska odpadu:

 • do sběrného střediska odpadu je povolen vjezd vozidla max. do 3,5 tuny
 • v areálu sběrného střediska odpadů dbejte pokynů pracovníka obsluhy střediska
 • odpady ukládejte do určených kontejnerů výhradně dle pokynů obsluhy střediska
 • obsluha střediska je povinna provést vizuální přejímku odevzdávaného odpadu, v případě podezření na nevhodnou skladbu odpadu je obsluha oprávněna nevhodný odpad nepřijmout
 • obsluha střediska má přísný zákaz manipulovat s odpadem ve Vašem autě
 • pokud není ve středisku volná kapacita kontejnerů k uložení odpadů, může obsluha střediska  odmítnout odpady převzít a doporučí návštěvníkovi odvézt odpad na nejbližší vhodné středisko
 • přivážejte svůj odpad již vytříděný, případně jej dotřiďte v součinnosti s obsluhou střediska
 • objemný odpad předem upravte, aby se vešel do kontejneru (pořezané větve, nábytek rozložený na jednotlivé díly, objemné izolace napěchované do pytlů apod.)
 • při předávání odpadu, který je zpoplatněn, je možné odpad uložit do kontejneru a až po dohodě s obsluhou střediska na ceně za odběr odpadu
 • v celém prostoru sběrného střediska včetně vstupní brány je přísný zákaz kouření

Smluvní partner pro svoz komunálního odpadu, separovaného a nebezpečného odpadu je firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..

Svoz komunálního odpadu probíhá v pravidelném 14denním cyklu. Komunální odpad je svážen od každého domu z nádob k tomu určených. Především v zimním období by občané měli dbát toho, aby nádoby neobsahovaly žhavý popel!

Svoz tříděného odpadu (plast, papír) každý týden a svoz bílého a barevného skla 1x za 2 měsíce. Městys Jedovnice má v současné době 25 tzv. kontejnerových hnízd, kam je možno tento separovaný odpad ukládat.

Kalendář

Výzva na obsazení pracovního místa pečovatel/pečovatelka
Výpis z usnesení z 50. schůze rady městyse konané dne 31. 12. 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o NPP Rudické propadání na období 2022-2031
Oznámení o prodeji nákladního automobilu MAGMA ALFICAR

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík