Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

SBĚRNÝ DVŮR ODPADU A ŽP

 

Zelený odpad

Pravidelný svoz bioodpadu ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů bude prováděn v pravidelných
intervalech a to v následujících termínech: 

– pro 1. část (ul. Podhájí, ul. Vyškovská, parkoviště u hřbitova) v sudých týdnech: 
4. - 5. dubna, 17. - 18. dubna, 2. - 3. května, 16. - 17. května, 30. - 31. května, 13. - 14. června, 27. - 28. června, 11. - 12. července, 25. - 26. července, 8. - 9. srpna, 22. - 23. srpna, 5. - 6. září, 19. - 20. září, 3. - 4. října, 17. - 18. října, 31. října - 1. listopadu, 14. - 15. listopadu.

– pro 2. část (ul. Barachov, ul. K Propadání, parkoviště u KD) v lichých týdnech:
11. - 12. dubna, 25. - 26. dubna, 9. - 10. května, 23. - 24. května, 6. - 7. června, 20. - 24. června, 3. - 4. července, 18. - 19. července, 1. - 2. srpna, 15. - 16. srpna, 29. - 30. srpna, 12. - 13. září, 26. - 27. září, 10. - 11. října, 24. - 25. října, 7. - 8. listopadu, 21. - 22. listopadu.

Přistavení kontejnerů probíhá vždy ve čtvrtek v 8:00 hod., odvoz v pátek v 8:00 hod. 
Kontejnery budou vždy přistaveny na obvyklých místech.

Zároveň tímto občany žádáme, aby do kontejnerů ukládali výhradně odpad ze zahrádek, ne kusy trámů, desek, kamení a podobně.

Případné informace na tel.: 602 753 478.


SBĚRNÝ DVŮR JEDOVNICE

Poslední zákazník je odbaven vždy 15 minut před koncem otevírací doby.

Pondělízavřeno
Úterý10:00 - 17:00
Středazavřeno
Čtvrtek10:00 - 17:00
Pátekzavřeno
Sobota9:30 - 15:30
Nedělezavřeno

Odpovědnou osobou je pan Jiří Šebela - služební mobil: 702 125 025.

K uložení odpadu je pro občany Jedovnic povinnost (tak aby byl odpad převzat bezplatně) předložit obsluze platný občanský průkaz.

Do sběrného dvora lze ukládat:
- papír, lepenku
- dřevo (i nábytek)
- sklo
- kovy
- plasty
- biologicky rozložitelný odpad (např. vánoční stromky, ostříhané větve ze zahrad - jak listnaté, tak jehličnaté) - sezónní svoz sečené trávy a zbytků ze zahrad bude i nadále zajištěn pravidelným kontejnerovým svozem, tak jako v minulosti
- nebezpečné odpady (kyseliny, zásady, rozpouštědla, oleje, akumulátory, zářivky, barvy) a rovněž obaly od těchto nebezpečných látek
- textil, oděvy
- objemný odpad (sedací soupravy, koberce, atd.)
- pneumatiky. Pozor zpoplatněno!!! (u pneumatik bez disku 20 Kč, u pneumatik s diskem 50 Kč / kus)
§ 38 zák. č. 185/2001 Sb. upravuje povinnost distributorů a výrobců pneumatik zdarma zpět odbebírat staré ojeté či poškozené pneumatiky. Pokud tuto možnost zpětného odběru zdarma u distributora občan nevyužije, nebo nakupuje pneumatiky formou e-shopů, je srozuměn s tím, že za uložení pneumatik v SD Jedovnice bude tato služba zpoplatněna viz. výše
- ve sběrném dvoře je rovněž zajištěn zpětný odběr elektrozařízení a to jak velké (bílé) techniky, počítačů, monitorů, PC tiskáren, tak i drobného zařízení, v tomto případě je nutno tuto techniku dodávat v kompletním stavu (lednice s kompresorem nebo např. pračku s motorem).
Pokud občan toto elektrozařízení dodá v tomto směru nekompletní, bude uložení tohoto odpadu zpoplatněno dle ceníku (zákon o odpadech považuje demontáž těchto zařízení za přestupkové jednání)

Sběrný dvůr NENÍ určen k ukládání:
- stavebních materiálů, např. sutě (z kapacitních důvodů)
- k ukládání komunálního odpadu (k tomuto slouží popelnice a jejich pravidelný
 odvoz)
- sezonním odpadům ze zahrad (k tomuto slouží pravidelný sezonní kontejnerový svoz).

Podmínky příjmu odpadu na sběrná střediska odpadu:

  • do sběrného střediska odpadu je povolen vjezd vozidla max. do 3,5 tuny
  • v areálu sběrného střediska odpadů dbejte pokynů pracovníka obsluhy střediska
  • odpady ukládejte do určených kontejnerů výhradně dle pokynů obsluhy střediska
  • obsluha  střediska je povinna provést vizuální přejímku odevzdávaného odpadu, v případě podezření na nevhodnou skladbu odpadu je obsluha oprávněna nevhodný odpad nepřijmout
  • obsluha střediska má přísný zákaz manipulovat s odpadem ve Vašem autě
  • pokud není ve středisku volná kapacita kontejnerů k uložení odpadů, může obsluha střediska  odmítnout odpady převzít a doporučí návštěvníkovi odvézt odpad na nejbližší vhodné středisko
  • přivážejte svůj odpad již vytříděný, případně jej dotřiďte v součinnosti s obsluhou střediska
  • objemný odpad předem upravte, aby se vešel do kontejneru (pořezané větve, nábytek rozložený na jednotlivé díly, objemné izolace napěchované do pytlů apod.)
  •  při předávání odpadu, který je zpoplatněn, je možné odpad uložit do kontejneru a až po dohodě s obsluhou střediska na ceně za odběr odpadu
  • v celém prostoru sběrného střediska včetně vstupní brány je přísný zákaz kouření

Smluvní partner pro svoz komunálního odpadu, separovaného a nebezpečného odpadu je firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..

Svoz komunálního odpadu probíhá v pravidelném 14 denním cyklu. Komunální odpad je svážen od každého domu z nádob k tomu určených. Především v zimním období by občané měli dbát toho, aby nádoby neobsahovaly žhavý popel!

Svoz tříděného odpadu (plast, papír) každý týden a svoz bílého a barevného skla 1x za 2 měsíce. Městys Jedovnice má v současné době 25 tzv. kontejnerových hnízd, kam je možno tento separovaný odpad ukládat.

Kalendář

Záměr směny pozemků v souladu s GP číslo 1515 - 10018/2019
Výpis z usnesení ze 17. schůze rady městyse konané dne 5. 11. 2019
Výpis z usnesení z 9. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 24. 10. 2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Záměr pronájmu pozemku p. č. 980

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík