Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Záměr pronajmout tenisové kurty

 

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronájmu části pozemku parc. č. 977/1 o výměře cca 1 155 m2 (tenisové kurty)
 
v k. ú. Jedovnice, zapsaného u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 20. 07. 2020 usnesením č. 28/14.

 

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 14. 08. 2020 do 11:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

 

Nabídky podávejte pouze na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách v sekci
 „Dokumenty ke stažení – majetek obce“, nebo k vyzvednutí na radnici městyse Jedovnice.

 

Kalendář

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci - Rally Vyškov
Aukční vyhláška - nemovitá věc
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 977/1
Opatření obecné povahy - změně a doplnění OOP MZ

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík