Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Výsledky dotazníkového šetření jsou tady!

Poprvé byly prezentovány na diskuzním kulatém stole, nyní je předkládáme k nahlédnutí i občanům. Součástí prezentace byla také socio-ekonomická charakteristika Jedovnic, shrnující data o obyvatelstvu, ekonomických subjektech nebo třeba bytové výstavbě.

Upozorňujeme, že v prezentacích šířených mimo oficiální kanál městyse jsou kvůli špatnému formátu nepřesně zobrazeny spojnicové grafy v první části prezentace věnované demografické charakteristice a také chybí výstupy z diskuzí na kulatém stolu. Při sdílení a přeposílání proto prosíme o využití prezentace na webu městyse a odkázání na tento zdroj.

Druhá část prezentace přináší výsledky dotazníkového šetření. Jedná se zatím o prvotní vyhodnocení získaných dat, zhotovitel strategického plánu bude dále pracovat na jazykových a grafických korekturách a společně s městysem pak důkladně analyzovat jednotlivé otázky a vyhodnocovat je v širších souvislostech.

V dotazníku se objevovaly dva druhy otázek – uzavřené a otevřené. Odpovědi z uzavřených otázek jsou znázorněny pomocí sloupcových a koláčových grafů, kde je vidět, kolik procent respondentů jak odpovědělo na danou otázku. Otevřené otázky byly vyhodnoceny metodou „word cloud“, kdy jsou odpovědi převedeny do grafické podoby „oblaku“ na základě četnosti jednotlivých slov nebo slovních spojení. Výhodou této metody je přehledná vizualizace, nevýhodou pak to, že nedokáže odpovědi kategorizovat do oblastí dle účelu. U těchto otázek budou provedeny podrobnější analýzy, které více napoví, jak data aplikovat do návrhové části plánu rozvoje.

Součástí prezentace jsou také výstupy z diskuzních skupin u kulatých stolů. Jedná se o bodové shrnutí debaty přítomných účastníků, kteří se nyní k těmto výstupům budou moci dále vyjádřit či je upřesnit. Závěry kulatých stolů budou následně zahrnuty do plánu rozvoje. Stejně jako výsledky dotazníkového šetření a dalších metod průzkumu veřejného mínění poslouží ke stanovení dalšího směru rozvoje obce.

Protože chceme výsledky šetření představit co nejširší veřejnosti, chystáme již velkou prezentaci a besedu v kině. Občané budou mít možnost se ptát jak na výsledky dotazníkového šetření, tak na ostatní metody i výstupy z dosud provedených analýz i obecně na strategické plánování.

Na začátku června plánujeme spustit také pocitovou mapu Jedovnic, která znázorní, jak obyvatelé vnímají konkrétní místa nebo oblasti v Jedovnicích. Tato mapa pomůže vyjádřit názory obyvatel prostorově a doplní tak výsledky z dotazníků, rozhovorů i kulatých stolů.

Kalendář

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu: „Senetářov - obnova NN, u Hřiště" v k.ú. Senetářov
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Fotovoltaické panely na objektu tiskárny POINT v k.ú. Jedovnice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Pionýr
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK