Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Volby do zastupitelstev krajů

ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE
Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, Česká republika

 Jedovnice 14. 9. 2020
Číslo jednací: MJED 3719/2020 

Oznámení o době a místě konání voleb
pro volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020

 Starosta městyse Jedovnice na základě § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční:
v pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb:

  • okrsek č. 1 - Městečko – obřadní síň v přízemí budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, pro voliče bydlící v ulicích:
    Havlíčkovo náměstí, Jiráskova, Vyškovská, Habeš, Podhájí, Nad Rybníkem, Na Větřáku, Barachov, Zaměstí, Olšovecká, Legionářská, Kostelní, Za Kostelem, U Hrubé lípy, Sadová, Riviera
  • okrsek č. 2 - Chaloupky - zasedací místnost č. 3 v přízemí budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, pro voliče bydlící v ulicích:
    Na Kopci, Tyršova, Kopeček, Palackého, Brněnská, Salajna, K Propadání, Absolonova, Hybešova, Wanklova, Zahradní, U Dymáku, Kniesova, Pod Horkou

3. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

4. Každý volič má povinnost prokázat při hlasování svoji totožnost a státní občanství České republiky.

5. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

 

Ing. Jaroslav Šíbl
starosta městyse Jedovnice

 

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne 15. 9. 2020
Sejmuto:

 

Starší a imobilní občané mající zájem volit, ale jejich imobilita jim neumožňuje přijít k volbám, mohou požádat o přinesení přenosné volební urny. Prosíme o nahlášení těchto zájemců osobně nebo telefonicky u tajemnice ÚM paní Tesařové (telefon 516 528 221, mobil 606 760 194) do čtvrtku 1. 10. 2020. Členové volební komise s přenosnou volební urnou Vás navštíví v sobotu 2. 10. 2020 během dopoledne. Informace pro voliče, kteří budou v době krajských voleb v karanténě nebo izolaci jsou uvedeny na letáku, který najdete jako přílohu této aktuality. Stejný leták byl roznesen do všech domácností společně s hlasovacími lístky.

Kalendář

Výpis z usnesení ze 30. schůze rady městyse konané dne 22. 9. 2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Oznámení o době a místě konání voleb
Výpis z usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 8. 9. 2020

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík