Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

z á  m  ě  r

pronajmout nebytové prostory v přízemí levé části budovy Havlíčkovo náměstí č. p. 44 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Jedovnice, zapsané u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 06. 03. 2018 usnesením č. 61/2.

Písemné nabídky, mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 30. 03. 2018 do 11:30 hod.
Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

Nabídky podávejte pouze na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách městyse Jedovnice v sekci “Dokumenty ke stažení – majetek obce“, nebo k vyzvednutí na radnici městyse Jedovnice.

 

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 14. 3. 2018
Sňato dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 14. 3. 2018
Sejmuto z elektronické úřední desky:

Kalendář

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci - Rally Vyškov
Aukční vyhláška - nemovitá věc
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 977/1
Opatření obecné povahy - změně a doplnění OOP MZ

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík