Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Naše značka: MJED 1277/2023 ze dne 12. 4. 2023

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z  á  m  ě  r

prodeje části pozemku p. č. 847 ostatní plocha o výměře cca 210 m2 v k. ú. Jedovnice, zapsané u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 28. 3. 2023 usnesením č. 8/5.

 

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 28. 4. 2023 do 11:00 hod.
Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel.: 516 528 214.
Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

Nabídky podávejte pouze na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách v sekci „Dokumenty ke stažení – majetek obce“, nebo k vyzvednutí na radnici městyse Jedovnice.

 

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 12. 4. 2023
Sňato dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 12. 4. 2023
Sejmuto z elektronické úřední desky: 2. 5. 2023

Kalendář

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení městyse Jedovnice č. 1/2023 o stání vozidel v městysi Jedovnice
Záměr pronájmu parcel pro parkování motorových vozidel v době výlovu rybníka Olšovce v roce 2023
Záměr výpůjčky nebytových prostor v druhém nadzemím podlaží budovy Havlíčkovo náměstí č.p. 44
Výpis z usnesení z 11. schůze rady městyse konané dne 16. 5. 2023
Veřejná vyhláška - dodatečné povolení stavby: "Větrný zdroj pro RD č.p. 257" k.ú. Kotvrdovice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK