Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Naše značka: MJED 3054/2022 ze dne 22. 8. 2022

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

prodeje části pozemku p. č. 1747/1 ostatní plocha o výměře 117 m2 v k. ú. Jedovnice, zapsané u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice. Z pozemku p. č. 1747/1 bude geometrickým plánem oddělena část o výměře 117 m2 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto dokumentu.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 9. 8. 2022 usnesením č. 59/10.

 

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 8. 9. 2022 do 14:00 hod.
Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel.: 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

Nabídky podávejte pouze na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách v sekci „Dokumenty ke stažení – majetek obce“, nebo k vyzvednutí na radnici městyse Jedovnice.

 

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 22. 8. 2022
Sňato dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 22. 8. 2022
Sejmuto z elektronické úřední desky:

Kalendář

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Výpis z usnesení ze 22. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 13. 9. 2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - úprava DS, Olšovec, k.ú. Jedovnice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík