Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Naše značka: MJED 2861/2021 ze dne 17. 8. 2021

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

z  á  m  ě  r

prodeje pozemku p. č. 249/2 zahrada o výměře 142 m2  v k. ú. Jedovnice, zapsaného u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 10. 8. 2021 usnesením č. 43/8.

 

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 2. 9. 2021 do 14:00 hod.
Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel.: 516 528 214.
Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

Nabídky podávejte pouze na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách v sekci „Dokumenty ke stažení – majetek obce“, nebo k vyzvednutí na radnici městyse Jedovnice.

 

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 17. 8. 2021
Sňato dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 17. 8. 2021
Sejmuto z elektronické úřední desky:

Kalendář

Výpis z usnesení ze 47. schůze rady městyse konané dne 12. 10. 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Záměr prodeje pozemku p. č. 819
Záměr uzavřít dodatek na prodloužení smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1043/1
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2547/9

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík