Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Naše značka: MJED 1317/2021 21. 04. 2021

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronájmu pozemku p. č. 1167 zahrada o výměře 55 mv k. ú. Jedovnice, zapsaných u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 13. 4. 2021 usnesením č. 39/10/1.

 

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel.: 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 7. 5. 2021 do 11:00 hod.

 

Nabídky podávejte pouze na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách v sekci „Dokumenty ke stažení – majetek obce“, nebo k vyzvednutí na radnici městyse Jedovnice.

 

  

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 21. 4. 2021
Sňato dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 21. 4. 2021
Sejmuto z elektronické úřední desky:

Kalendář

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Porovnání plánované a skutečné kalkulace vodného a stočného za rok 2020
OZV č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu
Výpis z usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 20. 4. 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík