Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Naše značka: MJED 2562/2020 ze dne 26. 6. 2020

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

směny pozemků v souladu s GP číslo 1533-10099/2019, nově vzniklý pozemek p. č. 2167/3, ostatní plocha o výměře 367 m2 ve vlastnictví městyse Jedovnice s pozemky ve vlastnictví soukromé osoby, p. č. 2263/2, ostatní plocha o výměře 833 m2 a pozemkem p. č. 2261, trvalý travní porost o výměře 70 m2, vše v k. ú. Jedovnice, zapsané u katastrálního úřadu Blansko.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 18. 6. 2020 usnesením č. 26/12.

 

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 14. 7. 2020 do 15:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel.: 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

 

Nabídky podávejte pouze na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách v sekci „Dokumenty ke stažení - majetek obce“, nebo k vyzvednutí na radnici městyse Jedovnice.

 

 

 

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 26. 6. 2020
Sňato dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 26. 6. 2020
Sejmuto z elektronické úřední desky:

Kalendář

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného řízení - bytové domy Nad Olšovcem, k.ú. Jedovnice
Informace o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výpis z usnesení ze 41. schůze rady městyse konané dne 8. 6. 2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 22.6.2021
Návrh plánu péče o přírodní rezervaci Rakovec

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík