Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Naše značka: MJED 1100/2020 1. 4. 2020

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronájmu části nebytových prostor budovy Na Kopci č. p. 83 o výměře cca 140 m2 (prodejna ENAPO) v k. ú. Jedovnice, zapsané u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 24. 3. 2020 usnesením č. 22/7/2.

Tyto prostory k pronájmu nabízíme výlučně k provozování prodejny potravin.

Podmínkou k přijetí přihlášky je vlastnictví oprávnění k provozování této obchodní činnosti doložené příslušným dokladem.

Písemné nabídky si mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 4. 5. 2020 do 15:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel.: 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

Přihlášky s nabízenou cenou podávejte pouze na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách obce v sekci „Dokumenty ke stažení – majetek obce“.

 

 

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 16. 4. 2020
Sňato dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 16. 4. 2020
Sejmuto z elektronické úřední desky:

Kalendář

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.4.2021
Doručení veřejnou vyhláškou Městský úřad Blansko, odbor Obecní živnostenský úřad
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 20.4.2021
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí na stavbu: vysokorychlostní internet v k.ú. Habrůvka
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík