Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Naše značka: MJED 3347/2019 16. 10. 2019

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronájmu části nebytových prostor budovy Na Kopci č. p. 83 o výměře cca 140 m2 (prodejna ENAPO) v k. ú. Jedovnice, zapsané u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tyto prostory k pronájmu nabízíme výlučně k provozování prodejny potravin. Podmínkou k přijetí přihlášky je vlastnictví oprávnění k provozování této obchodní činnosti doložené příslušným dokladem.

Písemné nabídky si mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 4. 11. 2019 do 15:00 hod.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 8. 10. 2019 usnesením č. 15/10.


Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel.: 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

Přihlášky s nabízenou cenou podávejte pouze na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách obce v sekci „Dokumenty ke stažení – majetek obce“, nebo k vyzvednutí na radnici městyse Jedovnice.

 

 

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 16. 10. 2019
Sňato dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 16. 10. 2019
Sejmuto z elektronické úřední desky:

Kalendář

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 20.4.2021
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí na stavbu: vysokorychlostní internet v k.ú. Habrůvka
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám
Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Výpis z usnesení z 38. schůze rady městyse konané dne 23. 3. 2021

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík