Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Naše značka: MJED 3045/2019 19. 9. 2019

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronájmu části pozemku p. č. 1043/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Jedovnice, zapsané u katastrálního úřadu Blansko
na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Předmětem nájmu je buňka s novinovým stánkem a veřejným WC (za použití WC se nebude vybírat žádný poplatek), která bude umístěna před restaurací Olšovec, v místě autobusové zastávky. Součástí nájmu je i úklid a obsluha veřejného WC.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 10. 9. 2019 usnesením č. 14/11.


Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 7. 10. 2019 do 15:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel.: 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

 

Nabídky podávejte pouze na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách v sekci „Dokumenty ke stažení - majetek obce“, nebo k vyzvednutí na radnici městyse Jedovnice.

 

 

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 19. 9. 2019
Sňato dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 19. 9. 2019
Sejmuto z elektronické úřední desky:

Kalendář

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 20.4.2021
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí na stavbu: vysokorychlostní internet v k.ú. Habrůvka
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám
Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Výpis z usnesení z 38. schůze rady městyse konané dne 23. 3. 2021

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík