Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Naše značka: MJED 1291/2019 15. 4. 2019

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronájmu části pozemku p. č. 462/32 o výměře cca 165 m2 v k. ú. Jedovnice, zapsané u katastrálního úřadu Blansko
na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 9. 4. 2019 usnesením č. 7/6/2.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 2. 5. 2019 do 15:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel.: 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

 

 

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 15. 4. 2019
Sňato dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 15. 4. 2019
Sejmuto z elektronické úřední desky:

Kalendář

Výpis z usnesení z 15. schůze rady městyse konané dne 8. 10. 2019
Oznámení úplné uzavírky silnice úseku mezi obcemi Kotvrdovice a Krasová
Výběrové řízení s aukcí - nemovitá věc
Výpis z usnesení z 8. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 24. 9. 2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík