Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Městys Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice

Naše značka: 902/2018 15. 03. 2018

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronajmout pozemky pod jednotlivými chatami v rekreační oblasti v k. ú. Jedovnice, zapsané u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 06. 03. 2018 usnesením č. 61/1/2.

 

  • pozemek p. č. 1790 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23m2
  • pozemek p. č. 1849 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 39m2
  • pozemek p. č. 1875 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32m2
  • pozemek p. č. 2002 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34m2
  • pozemek p. č. 2027 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 108m2
  • pozemek p. č. 2034 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46m2
  • pozemek p. č. 2094 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 88m2
  • pozemek p. č. 1447/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56m2

 

 

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 30. 04. 2018, do 17:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 – Olga Keprtová, tel 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

Nabídky podávejte pouze na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách městyse Jedovnice v sekci Dokumenty ke stažení – majetek obce“, nebo k vyzvednutí na radnici městyse Jedovnice.

 

 

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne 11. 04. 2018
Sňato dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne 11. 04. 2018
Sňato dne:

Kalendář

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci - Rally Vyškov
Aukční vyhláška - nemovitá věc
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 977/1
Opatření obecné povahy - změně a doplnění OOP MZ

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík