Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Starostka městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starostka městyse Jedovnice svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se bude konat ve čtvrtek 4. května 2023 v 18:00 hodin v kinosále kulturního domu.

Program:

1. Vyřazení místních komunikací z kategorie „místní komunikace“ a jejich zařazení do kategorie veřejně přístupná „účelová komunikace“

2. Schválení smluv o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb s Jihomoravským krajem

3. Schválení Smlouvy o dílo na projekt „ZŠ Jedovnice – vestavba“ s ABRAS projektový ateliér s. r. o.

4. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v městysi Jedovnice č. 55/22 s Technickými službami Malá Haná s. r. o.

5. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo II/373 Jedovnice průtah s IMOS Brno a.s.

6. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Jedovnice – TZ víceúčelového hřiště v Jedovnicích“ se Sportovní hřiště s. r. o., L. Košuta 2907, 760 01 Zlín, IČO: 04929845.

7. Schválení Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse (částka nad 50 tis. Kč - SK Jedovnice, Římskokatolická farnost a Pionýr)

8. Schválení Pravidel Jedovnického infokanálu

9. Schválení Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

10. Schválení Obecně závazné vyhlášky o pořádání veřejnosti přístupných kulturních a společenských akcí v městysu Jedovnice

11. Provedení přezkumu hospodaření městyse za rok 2023 prostřednictvím JMK

12. Rozpočtové opatření č. 5/2023

13. Různé

 

 V Jedovnicích 27. 4. 2023

Ing. Irena Žižková v. r.
starostka městyse Jedovnice

Kalendář

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení městyse Jedovnice č. 1/2023 o stání vozidel v městysi Jedovnice
Záměr pronájmu parcel pro parkování motorových vozidel v době výlovu rybníka Olšovce v roce 2023
Záměr výpůjčky nebytových prostor v druhém nadzemím podlaží budovy Havlíčkovo náměstí č.p. 44
Výpis z usnesení z 11. schůze rady městyse konané dne 16. 5. 2023
Veřejná vyhláška - dodatečné povolení stavby: "Větrný zdroj pro RD č.p. 257" k.ú. Kotvrdovice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK