Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se koná v úterý 22. června 2021 od 18:00 hod. na úřadu městyse, zasedací místnost č. 20.

Všichni účastníci veřejného zasedání musí dodržovat platná hygienická opatření.

Program:

1. Schválení nového Jednacího řádu Zastupitelstva městyse Jedovnice

2. Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020, závěrečného účtu městyse, účetní závěrky a inventarizace

3. Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse pro SK Jedovnice

4. Schválení nové OZV o nočním klidu

5. Schválení nových zřizovacích listin ZŠ a MŠ

6. Volba zástupce městyse do Školské rady ZŠ Jedovnice

7. Schválení Kupní smlouvy s SSKT s. r. o. na dovybavení Sběrného dvora Jedovnice

8. Schválení návrhů na změny ÚP:

  • pozemky p. č. 541/1, 541/2, 542/2, 542/3, 543 a části pozemku p. č. 545 na plochu pro skladování s vyloučením výroby 
  • pozemky p. č. 238 a 239 na plochu občanské vybavenosti
  • pozemky p. č. 2496/16 a 2496/15 (zelený pás veřejné zeleně mezi silnicí II. třídy a místní komunikací) na plochu pro dopravu silniční (DS)

9. Dodatek ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Stezka pro chodce a cyklisty Jedovnice – Krasová“

10. Rozpočtové opatření č. 5/2021

11. Zápisy ze schůze kontrolního výboru a finančního výboru

12. Různé

 

 

V Jedovnicích 14. 6. 2021

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Výpis z usnesení ze 47. schůze rady městyse konané dne 12. 10. 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Záměr prodeje pozemku p. č. 819
Záměr uzavřít dodatek na prodloužení smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1043/1
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2547/9

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík