Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Oznámení o době a místě konání voleb

ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE
Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, Česká republika

Jedovnice 9. 8. 2021
Číslo jednací: MJED 2766/2021  

Oznámení o době a místě konání voleb pro volby do Poslanecké sněmovny PČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Starosta městyse Jedovnice na základě § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

  1. Volby do Poslanecké sněmovny PČR se uskuteční: v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
  2. Místem konání voleb:
    • okrsek č. 1 - Městečko - obřadní síň v přízemí budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, pro voliče bydlící v ulicích: Havlíčkovo náměstí, Jiráskova, Vyškovská, Habeš, Podhájí, Nad Rybníkem, Na Větřáku, Barachov, Zaměstí, Olšovecká, Legionářská, Kostelní, Za Kostelem, U Hrubé lípy, Sadová, Riviera
    • okrsek č. 2 - Chaloupky - zasedací místnost č. 3 v přízemí budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, pro voliče bydlící v ulicích: Na Kopci, Tyršova, Kopeček, Palackého, Brněnská, Salajna, K Propadání, Absolonova, Hybešova, Wanklova, Zahradní, U Dymáku, Kniesova, Pod Horkou
  3. Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
  4. Každý volič má povinnost prokázat při hlasování svoji totožnost a státní občanství České republiky. Voliči bude umožněno hlasování po předložení údajů o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Všechny doklady, jimiž se prokazuje totožnost nebo státní občanství, musí být platné.
  5. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

 

Ing. Jaroslav Šíbl
starosta městyse Jedovnice

 

Vyvěšeno na úřední desce včetně elektronické dne: 9. 8. 2021

Sejmuto:

Kalendář

Výpis z usnesení ze 47. schůze rady městyse konané dne 12. 10. 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Záměr prodeje pozemku p. č. 819
Záměr uzavřít dodatek na prodloužení smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1043/1
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2547/9

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík