Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Městys Jedovnice zveřejňuje záměr

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů  

z á  m  ě  r

na bezúplatný převod pozemků parc. č. 1609/17 o výměře 45 ma parc. č. 1609/20 o výměře 19 m2
v k. ú. Jedovnice, zapsaného u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 21. 06. 2016 usnesením č. 33/18.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 13. 07. 2016 do 15:30 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 -  Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

 

 


Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů  

z á  m  ě  r

na výpůjčku pozemku parc. č. 2486/3 o výměře 1 200 m2  v k. ú. Jedovnice, zapsaného u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 21. 06. 2016 usnesením č. 33/19.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 13. 07. 2016 do 15:30 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 -  Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

 

Olga Keprtová

referent majetku

 

Vyvěšeno dne:  28. 06. 2016

Sňato dne:

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:  28. 06. 2016

Sejmuto z elektronické úřední desky:

 

Olga Keprtová

Referent majetku

 

Vyvěšeno dne

Kalendář

Výpis z usnesení ze 14. schůze rady městyse konané dne 10. 9. 2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 24.9.2019
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí, dešťová kanaizace, k.ú. Vilémovice u Macochy
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 4.10.2019
OOP - Zřízení ochranného pásma radiolokátor Sokolnice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík