Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Komunální volby - říjen 2018

ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE

Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, Česká republika

Jedovnice 13. 9. 2018 Číslo jednací: MJED 3278/2018

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva městyse Jedovnice

Starosta městyse Jedovnice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

1. Volby do zastupitelstva městyse Jedovnice se uskuteční: v pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin v sobotu 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb:

* okrsek č. 1 - Městečko – obřadní síň v přízemí budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, pro voliče bydlící v ulicích: Havlíčkovo náměstí, Jiráskova, Vyškovská, Habeš, Podhájí, Nad Rybníkem, Na Větřáku, Barachov, Zaměstí, Olšovecká, Legionářská, Kostelní, Za Kostelem, U Hrubé lípy, Sadová, Riviera

* okrsek č. 2 - Chaloupky - zasedací místnost č. 3 v přízemí budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, pro voliče bydlící v ulicích: Na Kopci, Tyršova, Kopeček, Palackého, Brněnská, Salajna, K Propadání, Absolonova, Hybešova, Wanklova, Zahradní, U Dymáku, Kniesova, Pod Horkou

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Všechny doklady, jimiž se prokazuje totožnost nebo státní občanství, musí být platné.

4. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

5. Každý volič se musí před hlasování odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková volební komise neumožní hlasování.

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V tomto případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

Ing. Jaroslav Šíbl
starosta městyse Jedovnice

 

Vyvěšeno: na úřední desce: 14. 9. 2018 na elektronické úřední desce: 14. 9. 2018

Sejmuto: z úřední desky: z elektronické úřední desky:


Jak hlasovat ve volbách do zastupitelstva:

V Jedovnicích má volič k dispozici 15 hlasů.

Úpravy hlasovacího lístku (způsob hlasování):

  1. Na hlasovacím lístku označit křížkem pouze jednu volební stranu ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany. Tím volič hlasuje pro všechny kandidáty označené volební strany. V těchto volbách není možné přidělovat tzv. preferenční hlasy. Pokud někdo volí stranu, nemůže v rámci této strany dávat křížky jednotlivým lidem. Pokud tak učiní, nejedná se sice o neplatný hlasovací lístek, ale ke křížkům se nepřihlíží. Tudíž zůstává pořadí podle hlasovacího lístku.

  2. Na hlasovacím lístku označit křížkem pouze jednu volební stranu ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany. Zároveň může označit u ostatních volebních stran v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále kandidáty označené volební strany, do počtu 15 členů zastupitelstva v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. Například: Označím volební stranu s 15 kandidáty a současně 5 jednotlivých kandidátů z jiných volebních stran. Zvolil jsem tím 5 jednotlivých kandidátů z ostatních volebních stran a prvních 10 kandidátů z označené volební strany.

  3. Na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (nejvýše však 15 kandidátů). Pokud uděláte 16 křížků, je celý váš hlasovací lístek neplatný!


Sdělení k volbám do zastupitelstva obce, které se konají ve dnech 5. a 6. 10. 2018.

Občané mající zájem volit, ale jejich zdravotní stav jim neumožňuje přijít k volbám, mohou požádat o přinesení přenosné volební urny.

Prosíme o nahlášení těchto zájemců osobně nebo telefonicky u tajemnice ÚM paní Tesařové (telefon 516 528 211, mobil 606 760 194) do čtvrtku 4. 10. 2018.

Členové volební komise s přenosnou volební urnou Vás navštíví v sobotu 6. 10. 2018 během dopoledne.

Kalendář

Výpis z usnesení z 23. schůze rady městyse konané dne 24. 3. 2020
Veřejná vyhláška - Oznámerní o pokračování územního řízení - Chodníky, k.ú. Březina u Křtin a k.ú. Proseč u Březiny
Rozhodnutí hejtmana JMK
Výpis z usnesení z 22. schůze rady městyse konané dne 17. 3. 2020
OZV č. 1/2020, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík