Township Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

z á  m  ě  r

prodloužení platnosti nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 1043/1 o výměře 9 m2, uzavřené dne 1. 10. 2015. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2017 a nájemce nyní žádá o prodloužení do 31. 12. 2019. Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 24. 10. 2017 usnesením č. 55/7.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 16. 11. 2017 do 15:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

 

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne:  31. 10. 2017
Sňato dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:  31. 10. 2017
Sejmuto z elektronické úřední desky:

Kalendář