Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

SOCIÁLNÍ OBLAST A DPS

Změny v pečovatelské službě od 1. 1. 2019

Pečovatelská služba je od 1. 1.2019 dostupná v případě potřeby po celý rok 7 dní v týdnu a to v těchto časových intervalech:

PO – PÁ 7:00 – 19:00
Pečovatelka přítomna 7:00 – 18:00 (od 18:00 – 19:00 pouze nasmlouvané úkony*)

SO, NE, státní svátky 7:00 – 19:00
Pečovatelka přítomna 8:00 – 10:00, 17:00 – 18:00 (7:00 - 8:00, 10:00 - 17:00, 18:00 – 19:00 pouze nasmlouvané úkony*)

*Nasmlouvané úkony znamenají, že má klient předem stanovenou hodinu a činnost, jež bude u něj prováděna pečovatelkou a na tento čas pečovatelka přijíždí pouze ke klientovi a nezdržuje se v prostorách DPS.
Tento úkon je přesně domluven s klientem a popsán v jeho individuálním plánu, dle kterého se služby odvíjí.

 

Důležitá telefonní čísla a kontakty na zdravotnická a sociální zařízení (PDF 300kB)

KONTAKTY

Dům s pečovatelskou službou - Zahradní 699

a) sociální pracovnice Mgr. Jitka Tesařová
tel.: 516 442 245, 777 362 200, e-mail: dps@jedovnice.cz

b) pečovatelky
tel.: 516 442 245, 724 775 480, 728 296 647, 724 319 797, e-mail: pecovatelky@jedovnice.cz

Posláním pečovatelské služby městyse Jedovnice je posilovat soběstačnost seniorů a osob se zdravotním postižením při zvládání běžných životních úkonů tak, aby jim bylo umožněno setrvat co nejdéle v přirozeném sociálním prostředí, na které jsou zvyklí.
Pečovatelská služba městyse Jedovnice poskytuje své služby v domácnostech nájemníků Domu s pečovatelskou službou a v domácnostech na území městyse Jedovnice v časech:

Pondělí
6:30 – 18:00
Úterý
6:30 – 18:00
Středa
6:30 – 18:00
Čtvrtek
6:30 – 18:00
Pátek
6:30 – 18:00
Sobota
8:00 – 10:00, 19:00 – 20:00
Neděle
8:00 – 10:00, 19:00 – 20:00

Sociální pracovnice je přítomna:

Pondělí
6:30 – 15:00
Úterý
6:30 – 15:00
Středa
6:30 – 17:00
Čtvrtek
6:30 – 15:00
Pátek
6:30 – 12:30

Cílová skupina klientů:

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Věková kategorie klientů:

 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Bližší specifikace cílové skupiny:

Klientem pečovatelské služby se může stát člověk, který se ocitl v nepříznivé životní situaci, kterou není schopen samostatně řešit bez vnější podpory a péče. Jsou to lidé, patřící do skupiny seniorů či osob se zdravotním postižením, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti, zhoršeného zdravotního stavu nebo vysokého věku již nezvládají vlastními silami nebo s pomocí rodiny péči o vlastní osobu či domácnost. Anebo také senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří potřebují dočasně pomoc druhé osoby, např. po návratu z nemocnice nebo z důvodů složité sociální situace.

Do domu s pečovatelskou službou jsou přednostně přijímáni občané s trvalým pobytem v městysi Jedovnice. Dále také občané okolních obcí nebo lidé, kteří mají k městysi blízký vztah – v městysi žijí jejich rodinní příslušníci nebo blízké osoby, popř. je to jejich rodná obec a pobyt v městysi jim přinese možnost obnovení dřívějších mezilidských kontaktů a návrat ke vzpomínkám a známých místům. Poskytovaná služba nepřispívá k sociálnímu vyloučení, naopak může sociální vazby rozvíjet.

Cílem pečovatelské služby je podpora klientů v jejich domácím prostředí. Pomoci jim při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, ale také pomoc při zajištění chodu domácnosti nebo zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Konkrétní cíle:

 1. Umožnit klientům žít běžným způsobem života v přirozeném prostředí s možností využití všech dostupných služeb. - Podpora a pomoc klientovi je poskytována na základě individuálního plánu, který zahrnuje podrobnosti o provádění pečovatelských úkonů, plán je sestaven s klientem a zohledňuje jeho způsob života, na který je zvyklý.
 2. S ohledem na individuální potřeby klientů podporovat rozvoj jejich samostatnosti (tj. podporovat zlepšení v dovednostech v souvislosti s udržováním domácnosti, posilovat zlepšení v oblasti hygieny, výživy a užívání léků)
 3. Posílit psychický stav klienta, jeho osobnost natolik, aby mohl zvládnout svoji obtížnou situaci způsobenou ztrátou soběstačnosti
 4. Pomáhat při udržení a rozvíjení kontaktů a mezilidských vztahů včetně pomoci při aktivní účasti na společenském životě města tím odbourávat sociální izolaci
 5. Pomoci překlenout přechodné období, např. při zhoršení zdravotního stavu nebo po návratu z nemocnice a tím oddálit co nejvíce nutnost umístění v pobytové sociální službě

Zásady pečovatelské služby:

 • Úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem
 • Podpora soběstačnosti člověka - zaměstnanci plně podporují soběstačnost každého klienta, potřeby a přání jsou naplňovány s jeho aktivním přispěním, podle jeho aktuálních schopností
 • Respektování vlastního rozhodnutí a jedinečnosti každého člověka - usilujeme o to, aby uživatelé služeb mohli v co největší míře vést život podle vlastních pravidel a vést život, na který jsou zvyklí.
 • Podpora směřující k udržení nezávislosti člověka – usilujeme o to, aby uživatelé našich služeb zůstávali co nejdéle součástí přirozeného místního společenství, mohli využívat instituce poskytující služby veřejnosti.
 • Individuální přístup – respektujeme individualitu klienta, jeho potřeby, přání, klientovi poskytujeme služby dle toho, co potřebuje
 • Aktivní a respektující pomoc – respektujeme práva klienta, svobodu volby, možnost výběru způsobu poskytované služby
 • Odborný přístup pracovníků – pracovníci dodržují nezávislost, nestrannost, zvyšují si vlastní profesní kvalifikaci průběžným vzděláváním
 • Důvěrnost – služba je chráněna mlčenlivostí ze strany pracovníků, s osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

 


 

Externí služby nezajišťované naší DPS:

 

 

Kalendář