Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á  m  ě  r

pronajmout nebytové prostory v přízemí levé části budovy Havlíčkovo náměstí č. p. 44 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Jedovnice, zapsané u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice. Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 02. 10. 2017 usnesením č. 54/5.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 26. 10. 2017 do 15:30 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

 

 

Olga Keprtová
referent majetku

 

Vyvěšeno dne:  10. 10. 2017

Sňato dne:

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:  10. 10. 2017

Sejmuto z elektronické úřední desky:

Kalendář