Marktfleckenamt Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronajmout pozemky:

* p. č. 2160, trvalý travní porost, o výměře 1 343 m2

* p. č. 2161, trvalý travní porost, o výměře 1 536 m2

* p. č. 2162, zahrada, o výměře 1 110 m2

* p. č. 2163, orná půda, o výměře 668 m2

 

v k. ú. Jedovnice, zapsaných u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

 

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 25. 08. 2016 usnesením č. 35/7.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 16. 09. 2016 do 15:30 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit

Kalendář