Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Záměr pronajmout prostory Na Kopci č.p. 83

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

z á m ě r

pronajmout nebytové prostory v druhém nadzemním podlaží budovy Na Kopci č. p. 83
o výměře cca 115 m2 v k. ú. Jedovnice, zapsané u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 01. 06. 2017 usnesením č. 49/15.

 

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 23. 06. 2017 do 11:00 hod.

Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 - Olga Keprtová, tel. 516 528 214.

Městys Jedovnice si vyhrazuje právo kdykoliv od tohoto záměru odstoupit.

 

 

 

 

Olga Keprtová

referent majetku

 

Vyvěšeno dne: 08. 06. 2017

Sňato dne:

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 08. 06. 2017

Sejmuto z elektronické úřední desky:

Kalendář

Záměr na pronájem nebytových prostor - dodatek k nájemní smlouvě
Výběrové řízení - vedoucí autokempu Olšovec s. r. o.
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí, Sdělovací rozvody, k.ú. Jedovnice, k.ú. Krasová
Výpis z usnesení z 2. schůze rady městyse konané dne 6. 12. 2018
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík